🙏Ako bude prebiehať svätá liturgia v Prešove🙏 ➡ Bude použitá súprava kalicha a diskosa, na ktorých slávil sväté liturgie blahos…


🙏Ako bude prebiehať svätá liturgia v Prešove🙏

➡ Bude použitá súprava kalicha a diskosa, na ktorých slávil sväté liturgie blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič ((bielo-žltá kombinácia zlata na fotke)⬅

◼ Liturgia sv. Jána Zlatoústeho má svoj pôvod v Antiochii. Svätý Ján Zlatoústy ju zrevidoval v 4.storočí a postupne bola v Konštantínopole upravená do dnešnej podoby. Je najviac používanou liturgiou v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Slávime ju každý deň v roku okrem dní, ktoré majú trúchliaci charakter, akými sú dni Veľkého pôstu. Vtedy túto radostnú liturgiu neslávime. Desaťkrát do roka tiež namiesto nej slávime liturgiu sv. Bazila Veľkého.
◼ Božská liturgia je sprítomnením Kristovho života, vďakyvzdaním a svadobnou hostinou kráľa (Porov. Mt 22,1-14). Hoci prebieha na určitom mieste, v určitom čase, predsa sa vymyká priestoru a času. Je okamihom kedy sa nebo spája so zemou a sprítomňujú sa veľké diela Božej spásy. Je to čas kráľovskej svadobnej hostiny na ktorej máme ako členovia cirkvi – jeho nevesty, miesto všetci, aby sme sa s ním zjednotili.
◼ Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom, ktorý sa slávi 14. septembra, je dňom, kedy je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Celá liturgia je prepojená s krížom, ktorý na jednej strane bol nástrojom umučenia Ježiša Krista, ale pre nás, cirkev Nového zákona, je zdrojom spásy a nesmrteľnosti. Liturgická farba aj keď je to slávnostná liturgia a tá sa nám väčšinou spája s bielou alebo zlatou farou, predsa zostáva v tomto prípade červená. Na znak smrti a umučenia Ježiša Krista na kríži, ale zároveň aj jeho slávneho vzkriesenia.
◼ To, že má liturgia aj prívlastok archijerejská, znamená, že jej bude predsedať archijerej – veľkňaz, v našom prípade Svätý Otec František, hlava Katolíckej cirkvi, apoštol Peter, ktorý príde povzbudiť svojich bratov a sestry vo viere.
◼ Slávnostný sprievod sa pohne presne o 10:30 na čele ktorého sa nesie kríž spolu s ripidami. Ripidy sú kovové pozlátené alebo postriebrené disky, ktoré symbolizujú šesťkrídlych cherubínov. Za nimi budú nasledovať dvaja diakoni s kadidelnicami, kňazi, preláti pápežského sprievodu, košický a bratislavský vladykovia. Po nich nasleduje asistencia, ktorá drží v rukách trikirion a dikirion – svietniky, ktoré symbolizujú tri božské osoby a dve prirodzenosti Ježiša Krista – ľudskú a božskú. Nimi archijerej požehnáva na štyri svetové strany, zvolávajúc Božie požehnanie. Za nimi prichádza v sprievode prešovský arcibiskup metropolita Ján a Svätý Otec František spolu so svojimi ceremoniármi.
◼ Po príchode k oltáru Svätý Otec si ho uctí bozkom a odchádza na svoje miesto – hornoje sidališče – kráľovský trón, z ktorého veľkňaz, rímsky biskup František, bude požehnávať prítomný ľud.
◼ Ďalšou časťou svätej liturgie je liturgia katechumenov. Počas liturgie sú prednášané viaceré krátke prosby v ekténiach. Sú to striedavé modlitby diakona a ľudu. Na jednotlivé prosby ľud odpovedá prosbou: ,,Pane zmiluj sa.“ Po prvej ekténii nasledujú tri antifóny zložené zo žalmov. Za spevu poslednej antifóny začne malý vchod. Diakon držiac evanjeliár v rukách obchádza okolo oltára. Tento sprievod nám naznačuje ohlasovanie evanjelia Krista a apoštolov cirkvi i celému svetu.
◼ Počas spevu tropára a kondaku sviatku Povýšenia čestného kríža, Svätý Otec pristúpi k tetrapódu, je to miesto, pred hlavným oltárom, kde bude k úcte vyložený svätý kríž, ako je to zvykom v našej cirkvi na tento sviatok. Okolo kríža je vždy upletený víťazný veniec alebo sa kríž nachádza uprostred kvetov, pretože Kríž sa stal kráľovským trónom na ktorom Kristus neprehral, ale zvíťazil. Počas poklony čestnému krížu spievame: „Tvojmu krížu klaniame sa Vládca,“ a hneď druhým dychom dodávame: „a tvoje vzkriesenie oslavujeme.“
◼ Nasledujúci čas je miestom, kde sa prednášajú čítania z Nového zákona a homília. Prihovorí sa nám sám Kristus cez svoje Slovo, v ktorom je prítomný, i prostredníctvom Svätého Otca počas homílie. A tak ako pred dvetisíc rokmi ľudia počúvali Krista, tak to bude možné počuť Krista i počas svätej liturgie.
◼ Cherubínskou piesňou vstupujeme do ďalšej časti slávenia, teda do liturgie veriacich. Nasleduje veľký vchod, čiže prenesenie darov zo žertveníka na oltár. Už prví kresťania slávili Eucharistiu na hroboch svojich mučeníkov. V našom obrade sa zachovala táto tradícia prostredníctvom antimenziónov. Je to plátno s vyobrazením snímania Ježiša Krista z kríža a jeho ukladanie do hrobu. V antimenzione sú všité relikvie svätých. Archijerejská svätá liturgia v Prešove pred Mestskou športovou halou, bude slávená na antimenzione s ostatkami blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a zároveň v oltári budú vložené aj relikvie našich ďalších blahoslavených: hieromučeníka Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku, ktorí sú mučeníkmi našej cirkvi pre Krista a pre vernosť Svätému Otcovi.
◼ Pri zvolaní: ,,Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú,“ otec arcibiskup vezme hviezdicu do rúk a robí znamenie kríža nad diskosom, na ktorom sú uložené prosfory, ktoré budú za chvíľu premenené. Čaša v ktorej sa nachádza červené víno, symbolizuje utrpenia Ježiša Krista, krv, ktorá bola vyliata za spásu sveta a tiež čašu, ktorú Kristus dal učeníkom pri Poslednej večeri. Pri tejto svätej liturgii bude použitá čaša a diskos, na ktorých slávil sväté liturgie blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič. (na fotografii)
◼ Pred modlitbou Otče náš odznejú prosby v rôznych jazykoch a to cirkevnoslovanskom, rusínskom, maďarskom, rómskom a ukrajinskom jazyku. Je to obraz toho, že cirkev pozostáva z mnohých národov a národností, ktoré sa spoločne modlia. Obrazom jednoty je sám Kristus vyzdvihnutý na kríži, ktorý pozýva všetkých k sebe. Po modlitbe Otče náš, nasleduje sväté prijímanie. Po rozlomení svätého chleba, čiže Najsvätejšieho Tela Ježiša Krista, prichádza k oltáru ako prvý Svätý Otec František, ktorý prijíma Eucharistiu, tak biskupi, kňazi a diakoni a následne sa podáva Eucharistia zhromaždenému Božiemu ľudu.
◼ Po svätom prijímaní otec arcibiskup zvoláva slová: „Spas Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.“ Tým dedičstvom je Božie kráľovstvo, ktorého dedičmi sme my. Na záver svätej liturgie udelí záverečné požehnanie Svätý Otec František a vykoná prepustenie. Celá slávnosť sa zakončí slávnostným sprievodom, pred ktorého začiatkom Svätý Otec ešte podíde k ikone Klokočovskej Bohorodičky, kde sa krátko pomodlí a odovzdá nové korunky pripravené na túto slávnosť, ktoré už pred pár týždňami požehnal vo Vatikáne.

ISPA Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Vyročná sv. liturgia za Jelizavetu a Michaila.

Po sep 13 , 2021
Vyročná sv. liturgia za Jelizavetu a Michaila. Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto