V PREŠOVE SI PRIPOMENÚ 15. VÝROČIE ZRIADENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ METROPOLIE Gréckokatolíci si v sobotu 28. januára v Katedrále sv….

V PREŠOVE SI PRIPOMENÚ 15. VÝROČIE ZRIADENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ METROPOLIE

Gréckokatolíci si v sobotu 28. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávením archijerejskej svätej liturgie pripomenú 15. výročie od zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku. Svätej liturgii so začiatkom o 10:00 bude predsedať vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Homíliu ohlási Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Na slávnosti prisľúbilo účasť 21 biskupov zo Slovenska a zahraničia. Verejnosť si ju bude môcť pozrieť v priamom televíznom prenose.

Ako informoval hovorca gréckokatolíckej archieprachie v Prešove Michal Pavlišinovič, sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. V Košiciach si v nedeľu pripomenú 15. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na eparchiu slávením archijerejskej svätej liturgie v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky o 10:30. Zúčastní sa jej aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Zavŕšením osláv bude slávenie svätej liturgie v gréckom jazyku, ktorú v pondelok 30. januára na sviatok Troch svätiteľov bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 8:30 sláviť vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha z Atén spoločne s vladykom Petrom Rusnákom.

Dňa 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a na metropolitné sídlo. Za jej prvého metropolitu ustanovil vladyku Jána Babjaka. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a zriadil novú Bratislavskú eparchiu. Za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Petra Rusnáka. Minulý rok, 25. apríla, pápež František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka z vedenia Prešovskej archieparchie a celej metropolie. Aktuálne je prešovský arcibiskupský a metropolitný stolec uprázdnený. V pondelok 23. januára bol pápežom za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie menovaný vladyka Milan Lach, doterajší eparcha Parmy, ktorá je súčasťou Gréckokatolíckej ruténskej metropolitnej cirkvi v USA.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 spolu 218 235 veriacich. V porovnaní s posledným sčítaním obyvateľstva narástol počet veriacich o 11 364, čo znamená 5,5 percentný nárast. Z celkového počtu gréckokatolíkov na Slovensku žije v Prešovskej archieparchii 114 401 veriacich, Košická eparchia má 74 240 veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlásilo ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29 594 veriacich.

Episkopát Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku tvorí 5 biskupov: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Lach SJ, bratislavský pomocný biskup, vladyka Ján Babjak SJ, emeritný prešovský arcibiskup a vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie. Na Slovensku v kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni pôsobí vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Apoštolského exarchátu sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.

NIEKTORÉ INFORMÁCIE O PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII
Prešovská archieparchia má 18 protopresbyterátov (dekanátov), z ktorých sú dva personálne, 163 farností, 319 kňazov, z toho 18 rehoľných a troch trvalých diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2022 päť novokňazov. Prešovská archieparchia má 362 chrámov.

Súčasťou Prešovskej archieparchie je Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom, ktorý bol zriadený na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Za prvého humenského vikára bol ustanovený otec Martin Zlacký, vtedajší farár gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbyter humenského protopresbyterátu.

Čo sa týka rehoľného života, v archieparchii pôsobia dve mužské rehole – baziliáni a redemptoristi. Aktuálne je spolu v piatich kláštoroch 18 rehoľníkov a dvaja rehoľní bratia. V ženských reholiach je 72 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek.

Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku má v súčasnosti 47 seminaristov (nielen v seminári, ale aj na štúdiách v zahraničí, na pastoračnej praxi…), z toho Prešovská archieparchia 24 seminaristov. V Prešove sa nachádza aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty) a na ktorej študuje 346 študentov v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania, z toho 233 v dennej forme a 113 v externej forme štúdia. V doktorandskom štúdiu je 30 študentov, z toho 2 v dennej forme a 33 v externej forme štúdia. Pedagogický zbor tvorí 6 profesorov, 8 docentov a 5 odborných asistentov s titulom PhD.

V Prešove sídli aj redakcia periodika SLOVO, ktorý je oficiálnym časopisom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník už viac ako 50 rokov.

V Prešove má svoje sídlo aj Gréckokatolícka charita, ktorá intenzívne pomáha nielen v metropole Šariša, ale aj na iných miestach ľuďom, ktorí sú v núdzi. Okrem mnohých projektov bola v roku 2018 zriadená prvá farská charita v Okružnej neďaleko Prešova. Následne v priebehu ďalších rokov bolo založených ďalších 14 farských charít. Významne sa Gréckokatolícka charita angažovala pri zvládaní minuloročnej migračnej vlny z Ukrajiny. V nadväznosti na to boli následne zriadené centrá podpory utečencom v Prešove a Bardejove a okrem toho pomocnú ruku sprostredkujú aj sociálne centrá v mestách Snina, Humenné, Svidník a Prešov.

Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Prešovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine a hora Zvir v Litmanovej, ktoré sú duchovným putom zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Prešovská archieparchia má okrem toho niekoľko ďalších navštevovaných pútnických miest, medzi ktoré patrí aj pútnické miesto v Krásnom Brode, z ktorého ikona Presvätej Bohorodičky bola súčasťou modlitieb a duchovného života počas Jubilejného roka 2018. Slovenská pošta pri príležitosti 200. výročia od vzniku Prešovského biskupstva vydala v edičnom ráde Umenie poštovú známku, ktorej motív tvorila práve ikona z Krásneho Brodu.

V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Počas posledných troch rokov sa intenzívne rozvinula práca na ďalšom pastoračnom centre pre Rómov, ktoré sídli na Sigorde neďaleko Prešova. V pastorácii Rómov aktívne pôsobí sedem kňazov.

V archieparchii pôsobí 10 škôl a školských zariadení. Od roku 2017 začala vysielať gréckokatolícka televízia Logos. Ponúka online priame prenosy z katedrálneho chrámu a pútnických miest, ktoré sú na dennej báze zaradené aj do vysielania regionálnej televízie TV Zemplín. Logos TV pripravuje Gréckokatolícky magazín, ktorý mapuje dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.

Vladyka Peter Rusnák v rámci Konferencie biskupov Slovenska je na čele Rady pre laické a apoštolské hnutia a taktiež je predsedom sociálnej subkomisie teologickej komisie.

NIEKTORÉ INFORMÁCIE O KOŠICKEJ EPARCHII
Košická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýšením Košického apoštolského exarchátu, zriadeného ešte v roku 1997. V roku 2023 si spoločenstvo gréckokatolíkov v Košiciach teda pripomína 15 rokov od povýšenia exarchátu na riadne biskupstvo.

Hranice Gréckokatolíckej eparchie Košice sa prekrývajú s hranicami Košického samosprávneho kraja.

Všetci gréckokatolíci na území Abova, Zemplína a Spiša boli od konca 18. storočia začlenení do Mukačevskskej eparchie – matky všetkých gréckokatolíckych biskupstiev v Karpatskom oblúku. V roku 1787 sa Košice stali sídlom Košického vikariátu Mukačevskej eparchie, aby sa tak zjednodušila správa biskupstva, ktoré zahŕňalo 13 žúp severovýchodného Uhorska. Prenesenie sídla vikariátu do Prešova a zriadenie Prešovskej eparchie v roku 1818 podriadilo všetkých gréckokatolíkov Abova a Spiša pod správu biskupa v Prešove. Gréckokatolíci na Zemplíne ostali aj naďalej pod správou biskupa v Mukačeve a neskôr niekoľko farností prešlo pod správu novovzniknutej Hajdúdorožskej eparchie. Zmena hraníc v strednej Európe v období pred Druhou svetovou vojnou viedla v roku 1939 k zriadeniu Mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku kam patrila aj asi polovica súčasných farností Košickej eparchie. Na čele administratúry stál prešovský biskup P. P. Gojdič a generálny vikár sídlil v Rakovci nad Ondavou. Po definitívnom usporiadaní hraníc v roku 1945 bola táto administratúra rozšírená o ďalšie farnosti. Po roku 1990 sa obnovili snahy o zriadenie biskupstva pre gréckokatolíkov bývalej Mukačevskej administratúry na Slovensku. Tieto farnosti Zemplína od 21. februára 1997, spolu s gréckokatolíckymi farnosťami Abova a časti Spiša, tvoria jadro vtedy zriadeného Košického apoštolského exarchátu a od roku 2008 aj Košickej eparchie.

Z celkového počtu obyvateľov žijúcich na území Košickej eparchie, tvorí komunita gréckokatolíkov približne 9,5 percenta, vyjadrené v číslach podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 bol celkový počet obyvateľov v Košickom kraji 782 216, z ktorých sa 74 240 hlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi.

V súčasnosti (k 31.12.2022) je Košická eparchia spoločenstvom približne 75 tisíc gréckokatolíkov žijúcich v 98 farnostiach, siedmich protopresbyterátoch (dekanátoch), 17 mestách, 440 obciach, o ktorých sa stará 172 kňazov, z ktorých sú 16 rehoľníci, 3 mnísi, 12 dôchodcovia, 9 vykonávajú pastoračnú službu v zahraničí a 3 pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR. Na území eparchie pôsobí v niekoľkých rehoľných domoch aj 33 rehoľných sestier. Na kňazstvo sa pripravuje 26 seminaristov. Bohoslužobný život sa uskutočňuje v 158 chrámoch a niekoľkých farských, školských, nemocničných a iných kaplnkách na území eparchie.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie je 16 škôl a školských zariadení. V roku 2019 vzniklo v Dvoriankach Centrum pre mládež Košickej eparchie svätého Jána Teológa.

Od roku 1997 bolo na území Košickej eparchie zriadených 18 farností, posvätených 26 nových chrámov, 21 nových farských budov a nová budova pre centrálne úrady biskupstva. Kláštorný chrám Zostúpenia svätého Ducha v Michalovciach, kde sú uložené ostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR, bol v roku 2012 povýšený na „baziliku minor.“ Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove, v najvýznamnejšom pútnickom mieste Košicke eparchie, ktoré si v roku 2020 pripomenulo 350. výročie od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky, bol v roku 2020 spojený duchovným putom s rímskou pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore. V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke 25. marca 2021 bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. október, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla na svätej omši, ktorej predsedal pápež František v Bazilike sv. Petra, bola vystavená aj ikona Klokočovskej Bohorodičky. V ten deň zároveň pápež požehnal aj korunky, ktorými bol klokočovský obraz korunovaný počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove v septembri 2021.

V posledných rokoch sa mesto Košice stáva cieľom migrácie mnohých gréckokatolíkov z východného Slovenska, ale aj študentov a pracujúcich z Ukrajiny, ktorí sa tiež hlásia ku Gréckokatolíckej cirkvi. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2020 zriadené v Košiciach dve nové farnosti, aby sa zlepšila pastoračná starostlivosť o gréckokatolíkov v druhom najväčšom meste Slovenska. Zároveň boli v tom istom roku v Košickej eparchii ustanovení aj dvaja noví biskupskí synkeli (vikári). Jeden pre maďarských a jeden pre rusínskych a ukrajinských gréckokatolíkov žijúcich na území eparchie.

Tragické udalosti vojny na Ukrajine, s ktorou Košická eparchia bezprostredne susedí, spôsobila masový prílev utečencov. Veľká časť z nich sa usadila v Košiciach, kde bola arcibiskupom Vasiľom zriadená v roku 2022 ukrajinská misia, ktorá pôsobí pri katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky. Misia úzsko spolupracuje s Denným centrom Košickej eparchie pre Ukrajincov a Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou.

Gréckokatolícka eparchia Košice je zasvätená sv. Konštantínovi – Cyrilovi a Metodovi.

Na území eparchie sa nachádza sedem pútnických miest: Klokočov (Zosnutie presvätej Bohorodičky), Košice (Narodenie presvätej Bohorodičky), Michalovce (Zostúpenie Svätého Ducha), Sečovce (sv. Cyril a Metod), Trebišov (Kristus Kráľ), Slovinky (sv. veľkomučeník Juraj), Veľké Kapušany (bl. hieromučeník P. P. Gojdič).

V januári 2020 bol za apoštolského administrátora Sede plena Košickej eparchie vymenovaný pápežom Františkom vladyka Cyril Vasiľ SJ, dovtedajší sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Arcibiskup Vasiľ zastával úrad apoštolského administrátora do 24. júna 2021, keď Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom CSsR a zároveň menoval za košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, dovtedajšieho apoštolského administrátora sede plena, pričom mu ponechal osobný titul arcibiskup.

V rámci KBS sa arcibiskup Cyril Vasiľ SJ stal predsedom Rady pre rodinu, predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a SKCH. Okrem toho je aj členom Kolégia pre skúmanie rekurzov v oblasti rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre učenie viery v Ríme a členom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne.

Dejiny eparchie v Košiciach sú zatiaľ krátkymi dejinami; stoja na svojom začiatku. Sú však viditeľným pokračovaním udržiavania a sprostredkovania viery našich otcov, ktorú nám priniesli svätí, apoštolom rovní, Cyril a Metod, spolupatróni Európy.

NIEKTORÉ INFORMÁCIE O BRATISLAVSKEJ EPARCHII
Bratislavská gréckokatolícka eparchia si v pondelok 30. januára 2023 pripomína štrnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Počas štrnástich rokov existencie mladej eparchie v diaspóre sa v plnej miere potvrdila opodstatnenosť jej zriadenia a jej potenciál pre ďalší rozvoj, ako to ukázalo aj ostatné sčítanie obyvateľov, podľa ktorého má eparchia takmer 30.000 gréckokatolíkov.

Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie bol do apríla minulého roku prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ.

Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, ďalej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava – Staré Mesto, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.

Najnovšie má eparchia aj pomocného biskupa v osobe vladyku Milana Lacha SJ, ktorého Svätý Otec František dňa 23. januára vymenoval za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Vladyka Milan Lach, SJ, doteraz pôsobil ako sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA).

Eparchia v číslach. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva v r. 2021 prihlásilo na území stredného a západného Slovenska ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29.594 obyvateľov (t.j. v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji). Ide o veľmi potešiteľný nárast oproti minulosti. Pri vzniku eparchie v r. 2008 žilo na jej území okolo 15.000 gréckokatolíkov (v sčítaní v r. 2001 sa tu prihlásilo 14.614 gréckokatolíkov a v roku 2011 to bolo 16.841 gréckokatolíkov). Do pastoračnej služby v eparchii je v súčasnosti zapojených 23 kňazov prevažne mladšieho veku a jeden trvalý archidiakon; na kňazstvo sa v eparchii pripravujú dvaja bohoslovci.

Celkovo na Slovensku sa ku Gréckokatolíckej cirkvi v r. 2021 prihlásilo 218 235 obyvateľov, čo tvorí 4 % populácie.

Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska naďalej trvá, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam, čo sa odzrkadľuje aj na výraznom náraste veriacich.

Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.

Duchovenstvo. V súčasnosti v eparchii pôsobí 23 kňazov a traja diakoni. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulé roky vysvätil pre eparchiu šiestich kňazov. Gréckokatolícky Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.

Rehole. V bratislavskej eparchii pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré prišli zo Sečoviec, pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Vykonávajú rozličné služby: administratíva v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrálu, o bohoslužobné rúcha; podľa potreby vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze detí a kantorovaní.

Rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (služobnice) začali pôsobiť v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín. V septembri r. 2015 otvorili v Trenčíne Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície, ktorá je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii.

Mužské rehole sú v eparchii zastúpené Spoločnosťou Ježišovou (jezuiti byzantského obradu). Okrem toho v eparchii príležitostne vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí pôsobia v pastorácii (napr. redemptoristi, či saleziáni).

V ostatných rokoch (pred pandémiou) sa zaužívala tradícia sláviť Deň zasväteného života spolu s kňazským dňom, a to blízko sviatku Stretnutia Pána (2. februára).

Mládež. Pre deti a mládež z farností eparchie sa každoročne organizuje letný eparchiálny tábor (LET), ktorý vedú kňazi, bohoslovci a animátori, a koná sa vždy na inom mieste. Týždňový tábor je zameraný na aktuálne témy z Posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mládeže alebo na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy. Pozornosť sa venuje aj liturgickej formácii a katechéze s cieľom hlbšie spoznať byzantsko-slovanský obrad. V uplynulom roku eparchia otvorila Eparchiálnu animátorskú školu, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie animátorov.

Pre mládež sa tiež organizuje Zimný eparchiálny tábor (ZET), ktorý sa konal už niekoľkokrát (Trenčín 2015, Habovka 2016, Selec 2017, Chocholná 2018, Skalka 2019).

Odpustové slávnosti. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).

Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne „Deň farnosti“. Tiež sa rozvíja spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to napr. organizovaním spoločných pútí.

Od 1. apríla 2021 sa začala v rámci eparchie vykonávať aj systematická a stabilná pastorácia gréckokatolíkov ukrajinskej národnosti. Vladyka Peter ustanovil pre nich kňaza o Igora M. z Ukrajiny a vymenoval ho za rektora Kostola sv. Rozálie v Bratislave-Lamači, kde sa už od r. 2019 slávili bohoslužby v ukrajinskom jazyku.

Perspektívy a výzvy. Dlhodobou výzvou pre eparchiu je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách, a ak je to možné, zriaďovať nové misijné stanice či farnosti. V ostatnom čase sa začali sláviť gréckokatolíckej bohoslužby v niektorých menších mestách a obciach na západnom Slovensku (Malacky, Pezinok, Bernolákovo).

Projekt v Trenčíne. V niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach eparchia plánuje výstavbu svojich pastoračných centier s miestami kultu. V decembri 2021 bolo dokončené pastoračné centrum v Trenčíne (vladyka Peter Rusnák slávnostne posvätil 18. decembra 2021). Toto centrum je súčasťou nového Chrámu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa začal stavať v r. 2014. Vďaka štedrosti farníkov, dobrodincov a dobročinných organizácií z domova i zo zahraničia sa podarilo minulý rok výstavbu chrámu úspešne dokončiť. Slávnostná posviacka nového chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne sa konala v júli minulého roku a bola pre eparchiu historickou udalosťou.

Koronakríza. Podobne, ako v ostatných partikulárnych cirkvách, aj život eparchie bol v predchádzajúcich rokoch poznačený koronakrízou, ktorá obmedzila riadnu pastoráciu vo farnostiach. V tejto pre Cirkev novej a náročnej situácii sa ukázala vynachádzavosť a kreativita mnohých duchovných pastierov (online prenosy bohoslužieb, individuálna pastorácia, slávenia bohoslužieb pre malé skupiny osôb, osobné stretnutia a vysluhovanie svitosti zmierenia, či duchovný rozhovor, atď.).

Synodálna cesta. Aktuálnou výzvou v eparchii je zapojenie sa do Synody o synodalite. V minulom roku sa uskutočnili synodálne stretnutia v jednotlivých farnostiach. Synodálna cesta je príležitosťou, aby sa naša partikulárna cirkev ako celok i miestne farské spoločenstvá zamýšľali nad prežívaním svojej viery a vydávaní svedectva o Kristovi vo svojom prostredí. Spoločné kráčanie po synodálnej ceste a pohľad do budúcna zaiste prinesie veľa podnetov pre rozvoj duchovného a pastoračného života a načrtne víziu našej partikulárnej cirkvi do nasledujúcich rokov. Tieto podnety boli sformulované do Eparchiálnej syntézy publikovanej v júli 2023.

Na mnohaja i blahaj ľita!

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3787

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230127005

Eparchia Košice Bratislavská eparchia TK KBS


Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from Redemptoristi's post Redemptoristi on Facebook

So jan 28 , 2023
Aj v priebehu víkendu ešte stále vo Farnosť Hniezdne prebiehajú farské misie. Prosíme o vaše modlitby. Program: piatok o 18.00 sv. omša s obnovením manželských sľubov piatok o 19.00 stretnutie s mládežou sobota o 8.00 a 18.00 sv. omše s misijnou káznou, 17.30 novéna k Matke ustavičnej pomoci nedeľa o […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy